GIS riešenia

Čo je to GIS a načo je dobrý?

Home  >>  Čo je to GIS a načo je dobrý?

Čo je to GIS?

Geografický Informačný Systém (GIS) je informačný systém resp. nástroj, ktorý sa využíva na získavanie, analyzovanie, vizualizáciu a manažment dát s priestorovým alebo mapovým vyjadrením (priestorové informácie), ktoré sú základom tohto systému a obsahujú informácie o geografickej polohe a popisné informácie o jednotlivých objektoch.

Súčasťou GIS sú:

 • Hardvér – počítače, servery, zariadenia na zber dát, …
 • Softvér – špecializované programy pre prácu s priestorovými dátami
 • Dáta – priestorové údaje obsahujúce informáciu o polohe a súvisiace popisné informácie, tvoria databázu priestorových informácií
 • Užívatelia – spracovatelia dát, administrátori GIS a prijímatelia priestorových informácií

Databáza priestorových informácií, alebo  geodatabáza, je pojem, ktorý označuje databázu obsahujúcu dáta, ktoré sú výsledkom zberu a spracovania priestorových údajov. Priestorové dáta sú vyjadrené ako objekty s geografickou polohou vo forme bodov, línií a polygónov (plôch), ku ktorým sú priradené popisné informácie vo forme atribútov.

Čo sú to mapové služby?

Mapová služba poskytuje prístup k obsahu mapového dokumentu alebo geografického informačného systému obvykle prostredníctvom webovej aplikácie. Využíva sa na publikovanie priestorových dát. Užívateľ môže tieto dáta prezerať a získať z nich požadovanú informáciu.

Prečo budovať GIS?

Dôvodom budovania akéhokoľvek informačného systému (IS) je potreba inventarizácie, zhromažďovania, triedenia, vyberania a prezentovania údajov.  GIS slúži na vedenie a manažment databáz priestorových informácií. Radia sa sem aplikácie ako mestské geografické informačné systémy, informačné systémy o území, systémy riadenia technického a dopravného vybavenia.

GIS je taktiež systém umožňujúci priestorové analýzy a modelovanie. Táto možnosť ho odlišuje od iných informačných systémov a je kľúčovou pri pohľade na rozvoj územia a v ňom prebiehajúce procesy.

Kde sa využíva GIS?

GIS sa využívajú v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, v podstate všade, kde je potrebné pracovať s priestorovou informáciou. Ako príklady využitia GIS možno uviesť:

 • kataster nehnuteľností, evidencia a správa majetku a stavieb
 • technické mapy (inžinierske siete, vodohospodárstvo, energetika, telekomunikácie, …)
 • doprava (pasport komunikácií, evidencia parkovacích miest, údržba ciest, cestná premávka …)
 • ochrana životného prostredia a ekosystémové služby
 • územné plánovanie a rozvoj miest
 • poľnohospodárstvo a lesohospodárstvo
 • krízový manažment (napr. ochrana pred povodňami, mapovanie kriminality, dostupnosť záchranných zložiek )
 • priestorové analýzy ( napr. časová dostupnosť )