GIS riešenia

Digitálny územný plán

Home  >>  Ponuka riešení  >>  Digitálny územný plán

Územný plán obce je dokument, ktorý vzniká ako výsledok spoločenskej dohody o využívaní územia. Predstavuje súhrn regúl – podmienok, za akých je možné územie využívať.

Správne spracovaný digitálny územný plán tvorí dátovú sadu, ktorá sa dá zverejniť na webe prostredníctvom mapového portálu. Digitálny územný plán obsahuje vrstvy (databázy), ktoré majú vizuálny a nevizuálny prejav. Vizuálne dáta sú prezentované formou grafiky a nevizuálne je možné zobrať ako tabuľku atribútov po kliknutí na vybraný prvok. Databázy je možné podľa zvolených parametrov prehliadať. A vytlačiť požadovanú zostavu dát.

Digitálny územný plán umožňuje:

 • rýchle vypracovanie územnoplánovacích informácií (zobrazovanie informácie zo záväznej časti územného plánukliknutím na prvok v mape)
 •  zvýšenie detailu a presnosti územného plánu
 • zlúčenie a sprehľadnenie zmien a doplnkov územného plánu (vrátane optimalizácie do podoby plného znenia)
 • prezeranie a prepínanie medzi vrstvami (databázami) funkčných zložiek územného plánu
 • vyhľadávanie podľa parcelných čísel registrov katastra nehnuteľností s vyobrazením katastrálnej mapy
 • zverejnenie formou mapového portálu (Web GIS)
 • tlač a export mapových kompozícií
 • jednoduchšiu editáciu a aktualizáciu dát
 • prepojenie s inými databázami (evidencia obyvateľov, kataster…) a webovými mapovými službami (wms)
 • 3D zobrazovanie
 • a mnoho ďalšieho

Technológia Web-GIS sa stále vylepšuje. Napriek tomu, že ešte stále mnoho obcí a miest ma spracovaný územný plán v rastrovej podobe, éra rastrových obrázkov je za nami.  Staršie územné plány a tie v rastrových formátoch je možné naskenovať, georefencovať a zdigitalizovať (pozri proces digitalizácie). Základnou požiadavkou je funkčnosť a korektné spracovanie údajov do priestorových databáz. Tlačená forma územného plánu je dôležitá pre uloženie oficiálneho dokumentu s originálom schvaľovacej doložky a pre overenie pravosti informácie. Pre efektívnejšiu prácu je potrebné mať korektne a funkčne spracovaný digitálny územný plán.

Proces digitalizácie územného plánu

Digitalizácia územného plánu predstavuje súbor činností ktorých výsledkom je (interaktívny) digitálny mapový projekt pozostávajúci z databáz priestorových informácií, ktoré obsahujú jednotlivé vrstvy funkčných zložiek územného plánu (napr.: funkčné využívanie, regulačné celky, dopravné vybavenie, ochranné pásma, …).

Digitalizáciu je možné realizovať dvomi spôsobmi:

 1. Rastrová digitalizácia – Spočíva v georefencovaní (priradení geografickej polohy) rastrového obrázkového súboru  (v niektorých prípadoch musí predchádzať skenovanie). Nevýhodou tejto metódy je menšia presnosť a možný výskyt nepresností oproti katastrálnej mape.
 2. Vektorová digitalizácia – Táto metóda spočíva vo vektorizácii (tento krok nemusí byť potrebný, ak je územný plán spracovaný vo vektorovom formáte), v spracovaní databáz priestorových informácií a v nastavení zobrazovania. Nevýhodou tejto metódy je vyššia náročnosť na kvalitné realizovanie. Najvýznamnejšími výhodami je interaktívnosť, presnosť, jednoduchá manipulácia a naplnenie všetkých vyššie spomenutých výhod.

 

 

*viac o územnom plánovaní sa dozviete v príručke tu