GIS riešenia

Digitálny územný plán

Home  >>  Ponuka riešení  >>  Digitálny územný plán

Územný plán obce je dokument, ktorý vzniká ako výsledok spoločenskej dohody o využívaní územia. Predstavuje súhrn regúl – podmienok, za akých je možné územie využívať.

Správne spracovaný digitálny územný plán tvorí dátovú sadu, ktorá sa dá zverejniť na webe prostredníctvom GIS-servera. Digitálny územný plán obsahuje vrstvy (databázy), ktoré majú vizuálny a nevizuálny prejav. Vizuálne dáta sú prezentované formou grafiky a nevizuálne je možné zobrať ako tabuľku atribútov po kliknutí na vybraný prvok. Databázy je možné podľa zvolených parametrov prehliadať. A vytlačiť požadovanú zostavu dát.

Digitálny územný plán umožňuje:

 • rýchle vypracovanie územnoplánovacích informácií (zobrazovanie informácie zo záväznej časti územného plánukliknutím na prvok v mape)
 •  zvýšenie detailu a presnosti územného plánu
 • zlúčenie a sprehľadnenie zmien a doplnkov územného plánu (vrátane optimalizácie do podoby plného znenia)
 • prezeranie a prepínanie medzi vrstvami (databázami) funkčných zložiek územného plánu
 • vyhľadávanie podľa parcelných čísel registrov katastra nehnuteľností s vyobrazením katastrálnej mapy
 • zverejnenie formou mapového portálu (Web GIS)
 • tlač a export mapových kompozícií
 • jednoduchšiu editáciu a aktualizáciu dát
 • prepojenie s inými databázami (evidencia obyvateľov, kataster…) a webovými mapovými službami (wms)
 • 3D zobrazovanie
 • a mnoho ďalšieho

Technológia Web-GIS sa stále vylepšuje. Napriek tomu, že ešte stále mnoho obcí a miest ma spracovaný územný plán v rastrovej podobe, éra rastrových obrázkov je za nami.  Staršie územné plány a tie v rastrových formátoch je možné naskenovať, georefencovať a zdigitalizovať (pozri proces digitalizácie). Základnou požiadavkou je funkčnosť a korektné spracovanie údajov do priestorových databáz. Tlačená forma územného plánu je dôležitá pre uloženie oficiálneho dokumentu s originálom schvaľovacej doložky a pre overenie pravosti informácie. Pre efektívnejšiu prácu je potrebné mať korektne a funkčne spracovaný digitálny územný plán.

Proces digitalizácie územného plánu

Digitalizácia územného plánu predstavuje súbor činností ktorých výsledkom je (interaktívny) digitálny mapový projekt pozostávajúci z databáz priestorových informácií, ktoré obsahujú jednotlivé funkčné zložky územného plánu (napr.: funkčné využívanie, regulačné celky, dopravné vybavenie, ochranné písma, …).

Digitalizáciu je možné realizovať dvomi spôsobmi:

 1. Rastrová digitalizácia – Spočíva v georefencovaní (priradení geografickej polohy) rastrového obrázkového súboru  (v niektorých prípadoch musí predchádzať skenovanie). Nevýhodou tejto metódy je menšia presnosť a možný výskyt nepresností oproti katastrálnej mape.
 2. Vektorová digitalizácia – Táto metóda spočíva vo vektorizácii (tento krok nemusí byť potrebný, ak je územný plán spracovaný vo vektorovom formáte), v spracovaní databáz priestorových informácií a v nastavení zobrazovania. Nevýhodou tejto metódy je vyššia náročnosť na kvalitné realizovanie. Najvýznamnejšími výhodami je interaktívnosť, presnosť, jednoduchá manipulácia a naplnenie všetkých vyššie spomenutých výhod.

 

[huge_it_portfolio id=”3″]

 

*viac o územnom plánovaní sa dozviete v príručke tu