GIS riešenia

Riešenia pre samosprávy

Home  >>  Ponuka riešení  >>  Riešenia pre samosprávy

Využívanie geografických informačných systémov vytvára nový pohľad na mestá, obce a regióny.

Veľká časť informácií a dát, s ktorými samospráva pracuje má vzťah k nejakému konkrétnemu miestu. Dobrý manažment spočíva v efektívnej práci s týmito informáciami. Vďaka GIS riešeniam je pre samosprávu, obyvateľov, odborné inštitúcie a odbornú verejnosť pochopenie vzťahov a súvislostí v území jednoduchšie. Vhodné GIS riešenie nemusí byť finančne náročné, čo umožňuje reagovať na rastúcu informatizáciu spoločnosti a dopyt po týchto službách.

Výhody pre samosprávy
GIS riešenia sa uplatňujú vo veľkých aj malých samosprávach. Základom riešení je tvorba priestorového informačného systému podľa reálnych potrieb a možností samosprávy.

Zavádzanie geografického informačného systému a súvisiacich služieb poskytuje samosprávnym orgánom rad výhod:

 • poskytuje ucelené informácie a znižuje zaťaženie samosprávy
 • predstavuje moderný prostriedok komunikácie medzi samosprávou a obyvateľmi
 • zjednodušuje a digitalizuje prácu v rámci správy majetku, správy miestnych daní, územného plánovania, dopravy, životného prostredia a stavebného úradu
 • umožňuje analyzovať územie a identifikovať jeho problémy a potenciály, čo prispieva k účelnému rozvoju mesta, obce, či regiónu
 • kombinuje dáta z rôznych zdrojov a umožňuje prepájať údaje medzi jednotlivými agendami samosprávy
 • vizualizuje textové a číselné dáta a informácie vyjadrením na mape
 • vďaka jednoducho ovládateľným nástrojom je možné údaje rýchlo spravovať, editovať a publikovať na web

Balíky služieb pre samosprávy môžu byť v rôznom rozsahu a kombinujú nasledujúce procesy:

Príprava a spracovanie priestorových dát 
Základom každého informačného systému sú dáta, ktoré obsahujú informácie. V prvej fáze sa jedná definovanie architektúry dátového konceptu. Ďalej je nutné dáta zoskupiť a spracovať, tak aby plnili účel a boli využiteľné v geografických informačných systémoch. Spracovanie dát zahŕňa sériu operácii od konverzie formátov, cez geokódovanie a georefencovanie, až po geoprocessing, vizualizáciu a 3D modely.

Výsledné databázy sú flexibilné a môžu obsahovať nasledujúce dáta a informácie:

 • kataster nehnuteľností,
 • technická infraštruktúra,
 • zdigitalizovaný územný plán,
 • evidencia a správa majetku,
 • kontrola a plánovanie technických služieb,
 • prílohy strategických dokumentov,
 • územný marketing,
 • krízové riadenie,
 • ochrana prírody,
 • rôzne pasporty a evidencie (údržba verejných priestorov, projekty, obyvateľstvo, psy, dane, parkovacie miesta, mobiliár, odpadové hospodárstvo, mestská zeleň, cintoríny …)

Výsledkom tohto procesu je súbor usporiadaných dát, koncept fungovania GIS a možnosť spustenia internej pracovnej verzie GIS.

Priestorové analýzy
Na spracovanie priestorových dát nadväzujú priestorové analýzy, ktoré nachádzajú uplatnenie najmä pri plánovaní rozvoja územia a pri rozhodovaní o realizácii projektov. Takéto analýzy môžu byť spracované ako tematické mapy: napríklad na základe rozloženia vekových skupín obyvateľstva ukážu potenciály, kde je vhodné umiestniť detské ihrisko, denný stacionár, materskú školu, a pod. Priestorové analýzy môžu byť použité aj pri argumentácii aktivít samosprávy.

Zavedenie mapového portálu (tzv. WebGIS)
Akonáhle sú priestorové dáta pripravené je možné pristúpiť k vytvoreniu mapového portálu. Je možné vytvoriť viacero mapových aplikácii podľa členenia agendy alebo cieľových skupín (obyvatelia, návštevníci, …).
Spustenie mapového portálu vyžaduje cloudové alebo serverové riešenie umiestnenia dát. Taktiež je tu možnosť vytvorenia webovej mapovej služby (WMS) v zmysle normy Open Geospatial Consortium (OGC), ktorú je možné pridávať ako dátovú vrstvu v iných mapových aplikáciách.
Súčasťou mapového portálu sú nasledovné funkcie:

 • prepínanie medzi vrstvami dát
 • meranie vzdialenosti a plôch
 • dopytové prehľadávanie dát
 • výber dát z mapy
 • kreslenie
 • tlač mapových výstupov
 • pridanie dát vo forme WMS
 • zdieľanie
 • rôzne podkladové mapy (ortofotomapy, uličné mapy, google maps, terénne mapy …)

Klikni pre viac informácií o mapových portáloch

Príprava Open Data
Spracované priestorové dáta je možné publikovať nielen prostredníctvom mapového portálu, ale aj v čoraz viac rozširovanej forme otvorených dát tzv. Open Data, ktoré si môže užívateľ stiahnuť priamo do svojho počítača. Takáto podoba zdieľania dát napĺňa ideu otvorenej samosprávy a prispieva k odbremeneniu pracovníkov samosprávy od požiadaviek na poskytovanie informácii. Otvorené dáta sa pripravujú v súlade s národnými a medzinárodnými štandardmi a normami.

Školenia a podpora
Pre efektívne využívanie GIS a prácu s ním je možné využiť možnosť školení a metodickú, či technickú podporu. Rovnako je možné vypracovanie návodov a príručiek pre koncových užívateľov GIS.