GIS riešenia

Priestorové analýzy

Home  >>  Ponuka riešení  >>  Priestorové analýzy

Priestorová analýza je proces skúmania trendov, vzorcov a vzťahov medzi prvkami a javmi v území. Priestorová analýza extrahuje alebo vytvára nové informácie zo vstupných priestorových údajov.

Geografické informačné systémy umožňujú pri priestorových analýzach využiť širokú škálu funkcií (tzv. geoprocessing) využívajúcich rôzne  geografické, matematické a štatistické algoritmy a príkazy. Získavajú sa tým odpovede na otázky, ktoré by bez GIS bolo podstatne náročnejšie efektívne vyriešiť. Pri pokročilých analýzach sa využíva dopytovanie a modelovanie prostredníctvom programovacích jazykov SQL alebo Python. Priestorové anylýzy môžu byť rôznej náročnosti a využité v rôznom kontexte.

Ako príklady priestorových analýz možno uviesť:

 • Plánovanie ciest – vyhľadávanie najlepšej trasy pri stanovení rôznych podmienok
 • Geokódovanie – priradenie priestorvého vyjadrenia k textovým informáciam (napr. previesť textový zoznam s adresami do priestorých dát)
 • Lokalizačné analýzy – vyhľadávanie území na základe splnenia stanovených podmienok (napr. pozemok zo sieťami a vo vzdialenosti 500 metrov od diaľnice, alebo územie v okolí, ktorého je najvyššia koncentrácia obyvateľstva v poproduktívnom veku)
 • Dochádzkové analýzy – znázornenie území v dochádzkovej v časovo-priestorovej dostupnosti podľa podmienok (napr. územia, ktoré sú pokryté dochádzkou k zastávke hromadnej dopravy do 5 minút chôdze)
 • Terénne analýzy – vyhodnocujú vlastnosti terénu a modelujú rôzne situácie (napr. analýza pokrytia signálom, povodňové alebo erózne mapy)
 • Analýzy dát DPZ – vyhodnocujú sa snímky získané diaľkovým prieskumom zemského povrchu (napr. analýza zmien lesného porastu, klasifikácia plôch v území, analýza termovízneho snímkovania)
 • Priestorová interpolácia – analyzuje prvky so známymi hodnotami pre vytvorenie nových prvkov, kde je hodnota neznáma – obvykle sa vyjadrujú prostredníctvom tzv. teplotných máp (napr. modelovanie terénu, hustoty obyvateľstva, meteorologické mapy)
 • Statické analýzy – znázornenie škály hodnôt pre rôzne územné jednotky (napr. mapy výsledkov volieb, štatistické demografické mapy)

Pre efektívne spracovanie analýz je potrebné mať ovládať danú problematiku, dbať na kvalitu spracovania a kontextuálne vyhodnotenie. Odporúča sa ako hlavný nástroj využívať geoprocesné funkcie tzv. desktop verzií (programy nainštalované v počítači) GIS, ktoré disponujú kvalitnejšími a rozsiahlejšími nástrojmi ako webové aplikácie.

V rámci priestorových analýz ponúkame:

 • Poradenstvo a konzultácie
 • Metodickú a technickú podporu
 • Samotné spracovanie priestorových analýz
 • Školenia